TRO_COOKIE_NOTE TRO_COOKIE_NOTE_DISAGREE. x

Algemene handelsvoorwaarden

Algemene voorwaarden en bepalingen


Contractinhouden en contractafsluiting
Door uw bestelling in te dienen, dient u een bindend aanbod in om de artikelen te kopen en verklaart u zich akkoord met de geldigheid van deze Algemene voorwaarden en bepalingen. Een contract komt slechts tot stand door onze verklaring van aanname, die u met een afzonderlijke order- of verzendingsbevestiging wordt toegestuurd, evenwel uiterlijk door de verzending van de bestelde artikelen.

Levering
Uw bestelde artikelen bereiken u in de regel binnen 1-3 werkdagen. Als bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, sturen wij u indien mogelijk allereerst de beschikbare producten als gedeeltelijke levering. De leveringskosten voor het nasturen worden vanzelfsprekend door ons gedragen. Indien een levering binnen de vermelde tijd niet mogelijk is, wordt u geïnformeerd. Gelieve erop te letten dat leveringen aan postvakken en adressen van het Amerikaanse leger niet mogelijk zijn. 

Leveringskosten
Leveringskosten binnen Duitsland: € 3,95 bruto. Digitale tegoedbonnen zijn vrij van verzendingskosten. Voor leveringen naar het buitenland gelden andere leverings- en betalingsvoorwaarden. Dienaangaande informeren wij u graag telefonisch op +49 (0) 21 51 - 62 33 90.


Betaling
Alle prijzen zijn in euro en met inbegrip van de telkens geldige wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Met de publicatie van nieuwe prijzen en prijslijsten verliezen alle voorgaande prijzen hun geldigheid. Wij verzenden de artikelen per factuur, te betalen binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur. Er is geen mogelijkheid tot aftrek van betalingskorting.


Eigendomsvoorbehoud
Tot de volledige betaling blijft de waar ons eigendom.


Garantie
In geval van gebreken komen u de wettelijke garantierechten toe. Indien geleverde artikelen klaarblijkelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen, waaronder ook transportschade valt, gelieve dan onmiddellijk bij ons een reclamatie over dergelijke fouten in te dienen.

Afbeeldingsrechten
Alle afbeeldingsrechten berusten bij ons of onze partners. Het gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden.

Teruggave van batterijen/accu’s
Enkele van onze artikelen worden met batterijen geleverd. U bent wettelijk verplicht, batterijen en accu’s terug te geven. Na gebruik kunt u deze bij ons, in een gemeentelijk inzamelpunt of in de handel ter plaatse teruggeven. Batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn voorzien van een teken bestaande uit een doorstreepte vuilnisbak en het chemische symbool (Cd, Hg of Pb) van het zware metaal op basis waarvan de indeling als zijnde schadelijke stoffen bevattend, gemaakt werd.


Privacy
Wij weten dat de zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk voor u is. Derhalve staat de privacy bij ons hoog in het vaandel geschreven. Wij houden ons strikt aan de wettelijke bepalingen van de federale Duitse wet op de gegevensbescherming en de wet op telecommunicatiemedia. Desondanks hebben wij enkele gegevens nodig om uw bestelling vlekkeloos te kunnen verwerken. Om eenvoudiger en sneller contact met u te kunnen opnemen als via de post, vragen wij u bij uw bestelling naar uw telefoonnummer en e-mailadres. Uw persoonsgebonden gegevens gebruiken wij op de eerste plaats voor de verwerking van de order en indien nodig geven wij ze door aan coöperatiepartners, zoals bijvoorbeeld de expediteursdienst die van ons de opdracht heeft gekregen. Deze gegevens mogen door de ontvanger uitsluitend gebruikt worden om zijn opdracht te vervullen. Vanzelfsprekend kan de toestemming voor verwerking van de gegevens te allen tijde herroepen worden, idealiter middels een informele e-mail aan info@remember.de of per post aan KF Design GmbH, Nauenweg 36 a, 47805 Krefeld.


Recht op herroeping zijdens de consument
Zo u een natuurlijk persoon bent die een rechtshandeling afsluit voor een doeleinde dat overwegend noch tot uw commerciële, noch tot uw zelfstandige professionele activiteit gerekend kan worden (consument), dan komt u het recht op herroeping toe overeenkomstig § 312g in combinatie met § 355 overeenkomstig het Bürgerliches Gesetzbuch [Duits Burgerlijk Wetboek].


Informatie omtrent herroeping

Recht op herroeping
U hebt het recht, dit contract binnen veertien dagen te herroepen zonder redenen op te geven. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

• waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, de waren in bezit heeft genomen, indien u de waar of meerdere waren van één geünificeerde bestelling hebt besteld en de waar of waren als één geheel wordt of worden geleverd;
• waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, de laatste waar in bezit heeft genomen, indien u meerdere waren van één geünificeerde bestelling hebt besteld en de waren afzonderlijk geleverd worden;
• waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, de laatste deelverzending of het laatste stuk in bezit genomen heeft, indien u een waar hebt besteld die in meerdere deelverzendingen of stukken geleverd wordt;
• waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, de eerste waar in bezit genomen heeft, indien u een contract hebt afgesloten voor de regelmatige levering van waren gedurende een vastgelegde periode.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (KF Design GmbH, Nauenweg 36 a, 47805 Krefeld, telefoon: +49 (0) 21 51 - 62 33 90, fax: +49 (0) 2151 - 62 33 90, e-mail: info@remember.de) middels een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren omtrent uw besluit, dit contract te herroepen. Hiervoor kunt u onze formuliersjabloon voor herroepingen gebruiken, die evenwel niet verplicht is.

> Download formuliersjabloon voor herroepingen (PDF)

Om de formuliersjabloon voor herroepingen te bekijken, hebt u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig, die u hier kunt downloaden: Adobe Acrobat Reader

U kunt als alternatief ook dit herroepingsformulier: www.remember.de/widerrufsformular invullen en bezorgen. Indien u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zullen wij u onverwijld (bv. per e-mail) een bevestiging bezorgen dat wij een dergelijke herroeping ontvangen hebben. Teneinde de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling aangaande de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping
Indien u dit contract herroept, moeten wij u alle van u door ons ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering geselecteerd hebt dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling aangaande uw herroeping bij ons aankwam, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u nadrukkelijk anderszins overeengekomen werd; in geen geval worden u wegens deze terugbetaling vergoedingen aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de waren teruggekregen hebben of totdat u hebt aangetoond dat u de waren hebt teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip als eerste komt. U dient de waren direct en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van onderhavig contract op de hoogte stelt, aan KF Design GmbH, Nauenweg 36 a, 47805 Krefeld terug te sturen of te overhandigen. De termijn is nageleefd indien u de waren vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de rechtstreekse kosten voor het terugsturen van de waren. Voor een eventueel waardeverlies van de waren dient u slechts te betalen indien dit waardeverlies terug te leiden is naar een omgang met de waren die niet vereist is voor de controle van de toestand, eigenschappen en functiewijze van de waren.


Einde van de informatie omtrent herroeping

Uitsluiting / verval van het herroepingsrecht
Overeenkomstig § 312g lid 2 van het Bürgerliches Gesetzbuch bestaat een herroepingsrecht o.a. niet bij contracten voor levering van waren die niet geprefabriceerd zijn en voor wier fabricage een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is, of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden, en komt het voortijdig te vervallen bij contracten voor levering van verzegelde waren die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave indien hun verzegeling na de levering verwijderd werd.


Informatie: deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie omtrent het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google zal van deze informatie gebruikmaken om uw gebruik van de website te analyseren, verslagen omtrent de websiteactiviteiten voor de exploitanten van de website samen te stellen en overige, met het websitegebruik en het internetgebruik  verband houdende dienstverleningen te realiseren. Tevens zal Google deze informatie eventueel naar derden doorsturen indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens die door Google opgeslagen worden. U kunt de installatie van de cookies verhinderen middels een dienovereenkomstige instelling in uw browser; wij wijzen u er desalniettemin op dat u in dit geval mogelijkerwijze niet alle functies van deze website in hun  volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de omtrent u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het bovenvermelde doel.

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-knop)
Op onze webpagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Like-knop" ("Bevalt mij") op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, wordt via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor verkrijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht hebt. Indien u op de "Like-button" van Facebook klikt terwijl u in uw Facebook-account bent aangemeld, kunt u de inhouden van onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de pagina’s geen wetenschap verkrijgen van de inhoud van de doorgezonden gegevens of van hun gebruik door Facebook. Verdere informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php

Indien u niet wenst dat Facebook het bezoek van onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, gelieve u van uw Facebook-gebruikersaccount af te melden. Bronvermelding: Facebook-privacyverklaring

Stand juni 2014